RNA/DNA 정량 장비 / 라이브 세포 이미징 장비 파격행사! 선착순으로 진행됩니다 서두르세요
등록일   03.26  |  비앤코리아
마감일 ~ 2021.03.25 까지

upload_image

   Click!  행사문의     EzDrop 상세정보

 

 

 

upload_image

 

   Click!  행사문의     EzScope101 상세정보

 

 

 

upload_image

Click!  제품문의     TurboCycler2 상세정보

 

 

 

upload_image

Click!  제품문의     BlueSwan 상세정보

주소복사
HOME   |   이용약관   |   개인정보처리방침
© BRIC